ČSN EN 1804-3+A1 (444421) Date: 1.8.2010

Machines for underground mines - Safety requirements for hydraulic powered roof supports - Part 3: Hydraulic control systems

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN 1804-3+A1 Date: 1.8.2010

ČSN EN 1804-3+A1 (444421)

Date: 1.8.2010

Machines for underground mines - Safety requirements for hydraulic powered roof supports - Part 3: Hydraulic control systems

86628
Czech icon

Annotation:

A1 Tento dokument specifikuje bezpečnostní požadavky pro hydraulická ovládací zařízení včetně hydraulických ventilů a jejich ovládacích prvků, kombinace ventilů, ovládací systémy, potrubí a hadice s koncovkami, armatury, odpojovací zařízení, měřící zařízení, filtry, ve stojkách a válcích vestavěné redukční a zpětné ventily, skrápěcí a protiprašné ventily jsou-li používány, jak je specifikováno výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem. Vyjmuty jsou elektronická ovládací zařízení, tlakové generátory a vnitřní ventily stojek a válců (například omezující ventily jmenovitého tlaku viz EN 1804-2). Některými součástmi se zabývají jiné části této normy. POZNÁMKA - Norma prEN 1804-4 také platí pro elektrohydraulické ovládací zařízení. Část 4 obsahuje požadavky na elektricky řízené elementy ventilů. Tento dokument platí pro hydraulická ovládací zařízení při teplotách okolí od -10 °C do 60 °C. Tento dokument rozpoznává a specifikuje: - případná nebezpečí, která mohou být způsobena činností hydraulických ovládacích zařízení; - prostory a provozní podmínky, které mohou způsobit taková nebezpečí; - nebezpečné situace, které mohou způsobit zranění nebo mohou být zdraví škodlivé; - nebezpečí, která mohou být způsobena požárem a/nebo hořlavým prachem. Tento dokument popisuje metody pro zmenšení těchto nebezpečí. Seznam pokrytých nebezpečí je uveden v kapitole 4. Tento dokument se vztahuje na všechny hydraulické ovládací zařízení uvedené na trh poprvé, po datu vydání této normy. Tento dokument nestanoví dodatečné požadavky na: - užití v obzvláštně korozním prostředí; - nebezpečí vyskytující se během zhotovení, dopravy, vyřazení z provozu; - důlních otřesů. Příloha A uvádí Zkoušky pro ověření bezpečnostních požadavků Příloha B uvádí Odchylky od EN 982:1996 Příloha ZA Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/E

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-20

AdvertisingTwitter