ČSN EN ISO 665 (461025) Date: 1.9.2001

Oilseeds - Determination of moisture and volatile matter content

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN EN ISO 665 Date: 1.9.2001

ČSN EN ISO 665 (461025)

Date: 1.9.2001

Oilseeds - Determination of moisture and volatile matter content

62852
Czech icon

Annotation:

Tato norma určuje referenční metodu stanovení vlhkosti a obsahu těkavých látek v olejnatých semenech sušením vzorku při teplotě 103 °C v elektrické sušárně při atmosférickém tlaku. Norma předepisuje přístroje potřebné k provedení zkoušky a dále stanoví přípravu zkušebního vzorku pro různé druhy olejnatých semen, postup jeho vysoušení v sušárně a postup zjištění úbytku hmotnosti zkušebního vzorku po jeho vysušení. Úbytek hmotnosti, vyjádřený v procentech hmotnosti vzorku, je úměrný vlhkosti a obsahu těkavých látek olejnatých semen a vypočítá se podle stanovených vzorců jednak pro čistá olejnatá semena a jednak pro olejnatá semena obsahující nečistoty. Norma dále uvádí na základě mezilaboratorních zkoušek zjištěné hodnoty pro opakovatelnost a reprodukovatelnost metody zvlášť pro jednotlivé druhy olejnatých semen. V příloze A, která je informativní, jsou uvedeny výsledky provedených mezilaboratorních zkoušek

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter