ČSN ISO 14064-3 (010964) Date: 1.9.2006

Greenhouse gases - Part 3: Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 14064-3 Date: 1.9.2006

ČSN ISO 14064-3 (010964)

Date: 1.9.2006

Greenhouse gases - Part 3: Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions

76520
Czech icon

Annotation:

Norma ISO 14064-3:2006 je jednou ze tří norem (ISO 14064-1:2006, ISO 14064-2:2006 a ISO 14064-3:2006), které představují nový úsek norem souboru ISO 14000. Tyto normy se poprvé věnují problematice skleníkových plynů. Jejich dobrovolné použití se předpokládá především v oblasti obchodování s emisemi skleníkových plynů, upravené národními právními předpisy a dokumenty EU, týkajícími se systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. ISO 14064-3 specifikuje principy a požadavky a poskytuje návod pro ty, kteří provádějí nebo řídí validaci a/nebo ověření výroků o skleníkových plynech. Může být použita pro stanovení skleníkových plynů organizace nebo projektu, včetně stanovení, monitorování a vykazování prováděné v souladu s ISO 14064-1 nebo ISO 14064-2. Norma specifikuje požadavky na výběr validátorů/ověřovatelů skleníkových plynů, stanovení úrovně jistoty, cílů, kritérií a rozsahu, určení validačního/ověřovacího přístupu, posouzení údajů o skleníkových plynech, informací, informačních systémů a kontrol, vyhodnocení výroků o skleníkových plynech a přípravu oznámení o validaci/ověření. ISO 14064-3 může být použita organizacemi nebo nezávislými stranami k validaci nebo ověření výroků o skleníkových plynech. Požadavky ISO 14064-3 popisují proces poskytování ujištění pro zamýšlené uživatele, že výrok o skleníkových plynech organizace nebo projektu je úplný, přesný, konsistentní, transparentní a bez závažných odchylek. Validační a ověřovací procesy jsou podobné, jsou zde však rozdíly ve zdůraznění činností. Proces může být použit dvěma způsoby: interním a externím. Pro interní aplikaci se norma může jako směrnice, kdežto pro externí aplikaci se může použít jako sestava požadavků. ISO 14064-3 je neutrální ve vztahu k programu na skleníkové plyny. V případě, že je uplatňován program na skleníkové plyny, doplňují požadavky tohoto programu požadavky ISO 14064.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-22

AdvertisingTwitter