ČSN ISO 6639-4 (461081) Date: 1.12.1998

Cereals and pulses - Determination of hidden insect infestation - Part 4: Rapid methods

Info Designation Catalog number More information

ČSN ISO 6639-4 (461081)

Date: 1.12.1998

Cereals and pulses - Determination of hidden insect infestation - Part 4: Rapid methods

34273
Czech icon

Annotation:

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6639-4:1987. Mezinárodní norma ISO 6639-4:1987 má status české technické normy. Norma ISO 6639 se skládá ze čtyř částí : Část 1: Všeobecné metody, Část 2: Odběr vzorků, Část 3: Referenční metoda, Část 4: Rychlé metody. Tato část ISO 6639 specifikuje pět rychlých metod pro odhad míry zamoření, anebo zjištění skrytého zamoření hmyzem ve vzorcích obilovin nebo luštěnin. Poznámka: Charakteristiky, které určují výběr rychlé metody jsou shrnuty v tabulce uvedené v ISO 6639-1. Norma se dělí na pět oddílů, a to: Oddíl jedna - metoda stanovením produkce oxidu uhličitého (kapitola 3 až 9). Metoda je určena především ke zkoušení zamoření v celých zrninách. Nedá se použít na zkoušení: a) jemně mletých vzorků zrnin, protože je u nich riziko, že jemné částice mletých výrobků budou nasáty se vzorkem vzduchu, nebo b) výrobků ze zrnin s vlhkostí vyšší než 15% (m/m), protože u nich je riziko, že oxid uhličitý vyprodukovaný samotným výrobkem se bude mísit s oxidem uhličitým produkovaným mikroorganismy. Tato metoda dále není použitelná na rychlé zkoušení výrobků ze zrnin, do kterých byl oxid uhličitý již absorbován ve velkém množství. Jedná se např. o zrniny skladované v uzavřených prostorách, anebo tam, kde je viditelné silné zamoření zrnin hmyzem. Metoda může být použita i na hrubě mleté anebo na hrubě drcené výrobky ze zrnin, a to za předpokladu, že před zkoušením byly tyto výrobky prosáty a tím z nich byly odstraněny jemné částice a volně přítomný hmyz. Touto metodou také nelze zjistit přítomnost mrtvých dospělých jedinců, kukel, larev a vajíček. Oddíl dvě - metoda ninhydrinová (kapitola 10 až 16). Metoda je použitelná pro veškeré suché zrniny snadno podléhající zamoření hmyzem uvnitř zrna, zvláště pak pšenici, čirok, rýži a podobné druhy zrnin. Velká zrna, jako jsou zrna kukuřice, musí být na hrubo rozdrcena před tím, než budou zkoušena na zamoření. Toto opracování velkých zrn však může způsobit, že některý hmyz bude při drcení usmrcen nebo eventuálně i rozdrcen, čímž se vyhodnocení výsledků zjištění stává nespolehlivé. Také počet vajíček a mladých larev hmyzu může být podhodnocen, ale v tomto ohledu není tato metoda méně účinná než kterákoliv jiná. Oddíl tři - metoda plavením (flotací) celých zrn (kapitola 17 až 24). Tato metoda je vhodná pro zjišťování skrytého zamoření hmyzem ve většině obilovin i luštěnin, ale pouze kvalitativně. Oddíl čtyři - metoda akustická (kapitola 25 až 31). Metoda je vhodná pro zjišťování přítomnosti živých dospělých jedinců a larev, které se živí uvnitř zrna. Neumožňuje zjištění přítomnosti mrtvých dospělých jedinců a larev anebo i živých vajíček a kukel (stadia, která se neživí zrnem). Oddíl pět - metoda rentgenová (kapitola 32 až 38). Metoda je vhodná ke zjištění přítomnosti živých i mrtvých larev a dospělých jedinců uvnitř zrna. Může však být obtížné rozlišit čerstvě uhynulý hmyz (např. zaplynováním) od hmyzu dosud živého. Tato část normy obsahuje 38 kapitol: kapitola 1 - Předmět normy a rozsah použití, kapitola 2 - Normativní odkazy, (Oddíl jedna) - kapitola 3 - Podstata zkoušky, kapitola 4 - Přístroje a pomůcky, kapitola 5 - Odběr vzorků, kapitola 6 - Pracovní postup, kapitola 7 - Vyjádření výsledků, kapitola 8 - Vyhodnocení výsledků, kapitola 9 - Protokol o zkoušce. Následuje (Oddíl dvě) - kapitola 10 až 16, (Oddíl tři) - kapitola 17 až 24, (Oddíl čtyři) kapitola 25 až 31 a (Oddíl pět) kapitola 32 až 38. Názvy kapitol jednotlivých oddílů jsou totožné. ČSN ISO 6639-4 (46 1081) byla vydána v prosinci 1998

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter