STN 730540-2 (730540) Date: 1.7.2012

Thermal protection of buildings.Thermal performance of buildings and components.Part 2: Functional requirements

Info Designation Catalog number More information

STN 730540-2 (730540)

Date: 1.7.2012

Thermal protection of buildings.Thermal performance of buildings and components.Part 2: Functional requirements

115230
Slovak icon

Annotation:

Táto norma platí na navrhovanie a posudzovanie stavebných konštrukcií a budov s požadovaným teplotným stavom vnútorného prostredia pri ich užívaní.Stanovuje tepelnotechnické požiadavky na stavebné konštrukcie a budovy, ktorými sa zabezpečuje splnenie základných požiadaviek na stavby, najmä splnenie základnej požiadavky na úsporu energie a ochranu tepla a zabezpečenie hygieny, ochrany zdravia a životného prostredia. Táto norma platí pre rôzne úrovne energetickej hospodárnosti budov.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-20

AdvertisingTwitter