STN 730540-3 (730540) Date: 1.7.2012

Thermal protection of buildings.Thermal performance of buildings and components.Part 3: Properties of environments and building products

Info Designation Catalog number More information

STN 730540-3 (730540)

Date: 1.7.2012

Thermal protection of buildings.Thermal performance of buildings and components.Part 3: Properties of environments and building products

115231
Slovak icon

Annotation:

Táto norma platí na navrhovanie a posudzovanie stavebných konštrukcií a budov s požadovaným teplotným stavom vnútorného prostredia.Platí pre všetky budovy a ich časti s dlhodobým pobytom osôb.Platí pre vykurované nové a obnovované budovy, ale aj na posudzovanie existujúcich budov a na vykonávanie zmeny dokončených budov, stavebných úprav vrátane vstavieb, nadstavieb, prístavieb a zmeny v užívaní.Norma platí aj pre nevykurované budovy alebo nevykurované časti budov, ak sa v nich požaduje určitý stav vnútorného prostredia.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-18

AdvertisingTwitter