STN EN 15978 (730902) Date: 1.8.2012

Sustainability of construction works. Assessment of environmental performance of buildings. Calculation method

Info Designation Catalog number More information

STN EN 15978 (730902)

Date: 1.8.2012

Sustainability of construction works. Assessment of environmental performance of buildings. Calculation method

115758
Slovak icon

Annotation:

Táto európska norma špecifikuje výpočtovú metódu založenú na posudzovaní životného cyklu LCA a ďalších kvantifikovaných environmentálnych informácií s cieľom posúdiť environmentálne vlastnosti budov a poskytuje prostriedky na podanie správy a interpretáciu výsledkov z posudzovania. Norma je použiteľná pre nové a existujúce budovy a projekty renovácie. Norma poskytuje: - opis predmetu posudzovania; - hranicu systému, ktorá sa používa na úrovni budovy; - postup použiteľný na inventarizačnú analýzu; - zoznam ukazovateľov a postupov na výpočet týchto ukazovateľov; - požiadavky na prezentáciu výsledkov v správe z posudzovania a ich interpretáciu; - požiadavky na údaje potrebné na výpočet. Prístup k posudzovaniu pokrýva všetky fázy životného cyklu budovy a je založený na údajoch získaných z environmentálneho vyhlásenia o produktoch (EPD), z ich "informačných modulov" (EN 15804) a z ďalších informácií nevyhnutných a relevantných na uskutočnenie posudzovania.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-20

AdvertisingTwitter